Class: Rotaliata    Subclass: Rotaliana    Order: Rotaliida    Family: Cancrisidae
Gyroidinoides Brotzen, 1942

Gyroidinoides beisseli
(White, 1928)
identified by scientist   
Cretaceous
North European Plain

Gyroidinoides depressa
(Alth, 1849)
identified by scientist   
Cretaceous
East European Platform

Gyroidinoides girardana
(Reuss, 1851)
identified by scientist   
Paleogene
North Africa

Gyroidinoides globosa
(Hagenow, 1842)
identified by scientist   
Paleogene
Caucasus Mountains

Gyroidinoides globosa
(Hagenow 1842)
identified by M. Hesemann   
Cretaceous
North European Plain
   

Gyroidinoides infracretacea
Morozova, 1948
identified by scientist   
Cretaceous
Caucasus Mountains

Gyroidinoides lenticula
(Reuss, 1845)
identified by scientist   
Cretaceous
North European Plain

Gyroidinoides naranjoensis
White, 1928
type specimen   holotype
Cretaceous
Mexico and Middle America

Gyroidinoides naranjoensis
White, 1928
type specimen   holotype
Cretaceous
Mexico and Middle America

Gyroidinoides nitida
(Reuss, 1844)
identified by scientist   
Cretaceous
   

Gyroidinoides nitida
(Reuss 1845)
identified by M. Hesemann   
Cretaceous
North European Plain

Gyroidinoides octocamerata
(Cushman and Hanna, 1927)
identified by scientist   
Paleogene
North Africa

Gyroidinoides octocamerata
Cushman and Hanna, 1927
identified by scientist   
Paleogene
Western Canada and USA

Gyroidinoides parvus
(Ehremeeva, 1961)
identified by scientist   
Cretaceous
North European Plain

Gyroidinoides subangulata
(Plummer, 1927)
identified by scientist   
Cretaceous
Kurdistan
   

Gyroidinoides subangulata
(Plummer, 1926)
identified by scientist   
Paleogene
American South

Gyroidinoides tellburmaensis
Futyan, 1976
identified by scientist   
Cretaceous
North Africa

Gyroidinoides umbilicatus
(d'Orbigny, 1840)
identified by scientist   
Cretaceous
North European Plain

Gyroidinoides venezuelana
Renz, 1948
identified by scientist   
Neogene
South East Asia