Order: Rotaliida    Family: Heterohelicidae
Bifarina nodosaria White, 1929
WFD AphiaID: 912587
  


type specimen
holotype
Cretaceous
Upper Cretaceous


unknown
FEU-1022215